حبس اصطکاک

امیرنصر کم‌گویان

امیرنصر کم‌گویان در مجموعه‌ی در دست انجام و تازه‌اش بدون تأکید بر قرار دادن عناصر در مکان و زمانی خاص، فرم‌های ارگانیک و غیرارگانیک را در عین تضاد با وحدت و یگانگی به تصویر در می‌آورد. او در تقارنی نامتقارن مرز بین عناصر را «ناتعریف» و وضعیتی چندبعدی خلق می‌کند که در فرم به مجسمه‌های دوبعدی از طراحی‌های مهندسی‌شده‌اش می‌ماند.

Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Capturing Friction” series, photogravure on iron plate, 20 x 28 cm, frame size: 33 x 41 cm, unique edition, 2012
Amir-Nasr Kamgooyan, Factory 04, installation view, 2021