به روایت یک شاهد عینی

آزاده اخلاقی

آیا لحظه‌ی حال میتواند به چنان التهابی دچار شود که سیر خطی زمان را در هم‌شکند، گذشته را به حال بیاورد و ساکنان لحظه‌ی حال را به گذشته پرتاب کند؟ آیا ممکن است در لحظه‌ی از تاریخ چنان گشایشی رخ‌دهد که آن اشباح را که در راه آرمانی مشابه تلاش کردند و به مرگی هولناک از دست‌ رفتند، دوشادوش خود در خیابان ببینیم؟
آیا انسان لحظه‌ی حال، انسان زنده، میتواند اشباح قهرمان‌هایش را از زیر آوار مهیب تاریخ بیرون کشد و به‌اکنونش احضار کند و از پشتیبانیشان بهره برد؟ اما حرکت در جهت عکس چطور؟
آیا آن لحظه‌ی ملتهب فرصت حرکتی نو برای ما هم هست یا نه؟ این امکان آیا وجود دارد که در گرماگرم لحظه‌ای نامتعارف، از چسبندگی حیات جسمانیمان کنده شویم و در تاریخ به گذشته سفر کنیم، نه با خاطره و ذهن و تحلیل و خواندن و دیدن، که با جسم، با همین گوشت و پوستی که چنین تخته بند زندگی در لحظه‌ی حال است؟
نقطه‌ی عزیمت این مجموعه بیش از آنکه محصول درگیری با تاریخ باشد، نتیجه‌ی شوک زمان حال است، محصول شوکی جمعی است و تأملی در چنین امکانی. نوعی خیال پردازی آرمان شهرانه است شاید، نوعی خوش بینی مفرط که در لحظات گشایش و التهاب جمعی به آدم دست میدهد،
تصور لحظه‌ی حضور جسمانی ما و مردگانی است که می‌ستاییم در زمانی از نوع دیگر، زمانی که هنوز نیامده است.

 

Azadeh Akhlaghi, “Azar Shariat Razavi, Ahmad Ghandchi, Mostafa Bozorgnia, 07 December 1953”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 267 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Taghi Arani, 04 February 1940”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 165 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi , “Hamid Ashraf, 29 June 1976”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 175 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Mehdi Bakeri, 14 February 1985”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 212 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Samad Behrangi, 03 September 1968”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 174 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Mirzadeh Eshghi, 03 July 1924”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 209 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Mohammad Farrokhi Yazdi, 17 October 1939”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 157 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Forough Farrokhzad, 13 February 1967”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 220 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi , “Bijan Jazani, 18 April 1975”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 165 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Marzieh Ahmadi Oskuie, 26 April 1974”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 318 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Mohammad Mosaddegh, 05 March 1967”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 171 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Colonel Mohammad Taghi-khan Pesyan, 07 October 1921”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 167 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Sohrab Shahid Sales, 01 July 1998”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 247 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Ali Shariati, 19 June 1977”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 168 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Jahangir Khan Sur-e-Esrafil, Nasrollah Malek al Motekallemin, 24 June 1908”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 188 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Gholam Reza Takhti, 07 January 1968”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 184 cm, 2012
Azadeh Akhlaghi, “Mahmoud Taleghani, 10 September 1979”, from “By an Eye-Witness” series, digital print on photo paper, edition of 9 + AP, 110 x 219 cm, 2012