سرحد

مجید بیگلری

تصاويرى بر فراز يك شكاف و در ميان نبردى باز و بی‌مرز و نامعلوم در جريانند؛ در بسترى از حُسن نيتی انتزاعي و فراگير.
گستره‌اى كه در قوانين بی‌اعتبارش، اجماع وجود دارد.
اينجا سقوط، قاعده‌اي‌ست معقول، عادى و پايدار كه همواره آرام و خاموش، در لايه‌هاى زيرين جريان دارد.
اينجا همه چيز به روال هميشگی پيش مي‌رود، و اين همان فاجعه است.

Majid Biglari, “Earth”, from “The Experience of Dishevelment” series, three-piece installation, iron, used military textiles and glue, each: 100 x 100 x 100 cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Earth” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, three-piece installation, iron, used military textiles and glue, each: 100 x 100 x 100 cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Earth” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, three-piece installation, iron, used military textiles and glue, each: 100 x 100 x 100 cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Earth” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, three-piece installation, iron, used military textiles and glue, each: 100 x 100 x 100 cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Earth” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, three-piece installation, iron, used military textiles and glue, each: 100 x 100 x 100 cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Earth” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, three-piece installation, iron, used military textiles and glue, each: 100 x 100 x 100 cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track”, from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, iron, plywood, paint, etc., 490 x 70 (minimum 10 and maximum 68) cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track”, from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, iron, plywood, paint, etc., 490 x 70 (minimum 10 and maximum 68) cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, iron, plywood, paint, etc., 490 x 70 (minimum 10 and maximum 68) cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, iron, plywood, paint, etc., 490 x 70 (minimum 10 and maximum 68) cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, iron, plywood, paint, etc., 490 x 70 (minimum 10 and maximum 68) cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, iron, plywood, paint, etc., 490 x 70 (minimum 10 and maximum 68) cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, iron, plywood, paint, etc., 490 x 70 (minimum 10 and maximum 68) cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “Track”, from “The Experience of Dishevelment” series, thirty-six-piece installation, (plywood, paint, etc.), 60 x 20 cm, unique edition, 2016
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2016
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2016
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2016