سیاه‌ها

سارا عباسیان

آنچه را که خلق کرده‌ام، احساس و لمس نموده‌ام، حتا شنیده‌ام. بدون‌آنکه کاملاً درک‌ کرده باشم و یا به واقعیت آن پی برده باشم، اجتماعی از فرم‌ها به طور تصادفی شکل گرفته است، فرم‌هایی که سازماندهی نمی‌شوند و اصراری هم به تکمیل آن ها نیست. موجوداتی با نقص‌های بسیار که برای ما آشنا نیستند، تولید می‌شوند، تغییر می‌کنند و بی‌آنکه نقایص‌شان دغدغه‌ایی باشد مجموعه‌ایی را کامل می‌کنند.

Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, untitled, from “ Blacks” series, mixed media on cardboard, 70 x 48 cm, 2012
Sara Abbasian, “Blacks” series, installation view, 2015
Sara Abbasian, “Blacks” series, installation view, 2015
Sara Abbasian, “Blacks” series, installation view, 2015
Sara Abbasian, “Blacks” series, installation view, 2015