سیاه‌چاله

صفاالدین امامی

چند‌پاره، صدا، ملموس، سیاه
غوطه، تکثیر، تعلیق، تخریب
‏‎گذشته، آینده، تجزیه، آویخته، واقعیت
شکاف، نور، اجبار، روزنه
‏‎اصالت، وهم، رویا، حقیقت
انسان، تجزیه، فضا، خالی، متلاشی
‏‎غریبه، بی‌نهایت، ترس، اضطراب، طبیعت
سکوت، سر، دیوار، ریزش
‏‎جهان، خاطره، چاله، تجزیه، تاریخ
زمان، فراموش، عبور، صخره
‏‎سنگ، گوش، آسمان، شبیه‌
شکاف، وحشت، ذوق، حال‌
‏‎درد، شهاب‌سنگ، رها، آزاد
تنفر، مرز، خیال
‏‎تجزیه، تجربه، تجزیه

Safaeddin Emami, “Black Hole”, multimedia installation at Pasio, 2019
Safaeddin Emami, “Black Hole”(detail), multimedia installation at Pasio, 2019
Safaeddin Emami, “Black Hole”(detail), multimedia installation at Pasio, 2019
Safaeddin Emami, “Black Hole”(detail), multimedia installation at Pasio, 2019
Safaeddin Emami, “Black Hole”, multimedia installation at Pasio, 3D artist: Kiyan Forootan, sound design: Octophonic Studio, 2019
Safaeddin Emami, “Black Hole”, installation view (Detail), 2019