آزاده باربد

آزاده باربد (م. ۱۳۶۱، تهران، ایران) دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته‌ی مجسمه‌سازی است. طی سال‌های پس از پایان دوره‌ی تحصیل، به مطالعه و پژوهش در مورد انسان، زیستگاه او و مسائل پیرامون آن پرداخته‌ و بنابر ماهیت این پژوهش، مشغول تجربه‌اندوزی و سامان دادن بنیه‌ی بیانی مورد نیاز کارش بوده است. در همین بازه‌ی زمانی و بر اساس این پژوهش‌ها، پروژه‌ای هنری را با نام «زیستگاه» به صورت چیدمانِ طراحی، نقاشی، عکس، ویدیو و حجم پیش برده است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
زیستگاه
شهر مهم‌ترین زیستگاه انسان است. انسانی که با رها کردن زیستگاه‌های طبیعی و بنای شهرها، به ساختن تمدن همت گمارد. ساختن شهرها هنوز ادامه دارد. شهرهایی که بر ویرانه‌های کهن شکل گرفته‌اند و به‌نوبت جای‌شان را به شهرهای جدیدتر داده‌اند. شهرهایی که هنوز و هر روز تجدید می‌شوند. چون بدنی که سلول‌های پیر و قدیمی خود را رها ساخته و سلول‌های تازه و جوان را جانشین آن‌ها می‌کند. در این میان گاه سرعت تغییر و گوناگونی اندیشه‌ها چنان است که به شهر چهره‌ی بنای نیم‌ساخته رهاشده‌ای می‌بخشد؛ چهره‌ای مخدوش و ناتمام.

Azadeh Barbad, “Primal Perspective”, from “Habitat” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2018
Azadeh Barbad, “Final Perspective”, from “Habitat” series, oil on canvas, 120 x 100 cm, 2018
Azadeh Barbad, “Unfinished Perspective”, from “Habitat” series, oil on canvas, 140 x 140 cm, 2018
Azadeh Barbad, “Sterile Perspective”, from “Habitat” series, marker pen on tarpaulin, fabric size: 150 x 50 cm, size with stand: 48 x 35 x 120 cm, 2018
Azadeh Barbad, “Habitat”, installation view, 2019
Azadeh Barbad, “Habitat”, installation view, 2019
Azadeh Barbad, “Habitat”, installation view, 2019
Azadeh Barbad, “Habitat”, installation view, 2019