آریا تابندهپور

آریا تابندهپور

آریا تابندهپور (م. ۱۳۶۴، تهران، ایران) در خلق اثر هنری رویکردی تجربی دارد. آثارش که عموما به صورت مجموعه ارائه شده اند، قطعاتی مستقل و جدا از هم نیستند: آن ها را باید در بستر کلی فعالیت او و در ارتباط با آثار دیگرش درک کرد. به همین ترتیب، معنای آن ها به راحتی خود را نشان نمی دهد و باید با اندکی کنجکاوی و تامل به دست آیند: خواه با مجموعه های دلخراش و تلخی چون «انسان ها» و «حیوانات» مواجه باشیم و خواه در برابر آثار وهم انگیز مجموعه های «خواب ها» و «پرتره ها» قرار بگیریم. تابندهپور به جای ارائه ی انگاره هایی سرراست و از پیش تعیین شده، از مخاطبانش می خواهد بدون پیش فرض با آثارش درگیر شوند، چراکه اشیا و مواد و مصالح آثارش به کفایت واجد بار مفهومی هستند. او در فعالیت خود همواره به حلقه ی رابط بین ابزار عکاسی و سوژه هایش توجه می کند. تابندهپور در تهران زندگی و کار می کند.

Arya Tabandehpoor, untitled (detail), slide frames, steel wires, electric motors, rails, spools, light strips, power adaptor, aluminum profile, screws, bolts, cables,  125 x 110 x 50 cm, 2017
Arya Tabandehpoor, “Episode 01: Prolongation” group exhibition, installation view, 2016
Arya Tabandehpoor, “Episode 01: Prolongation” group exhibition, installation view, 2016
Arya Tabandehpoor, “Episode 01: Prolongation” group exhibition, installation view, 2016