حیوان

آریا تابندهپور

بعد از عکاسی از حیوان‌های مرده بر سطح جاده با این مسأله رو به رو شدم که این عکس‌ها چگونه ارائه می‌شوند. شکل صریح و مستقیم نمایش آن ها پر بود از حس شوکه کردن مخاطب با تصادف، خون و مرگ. دو سال از زمان عکاسی حیوان‌ها گذشت. یک روز دز تعمیرگاه موبایل، شخصی را دیدن که آیفون ۴ در آتش سوخته‌اش را برای تعمیر به آن‌جا آورده بود. امید مرد برای بازیافتن موبایلش برای من بسیار قابل توجه بود. فکر کردم آیا «آیا درهنگام تصادف با حیوانات هم کسی این امید را دارد؟» از آن روز جمع آوری آیفون ۴ را شروع کردم و عکس حیوان‌های مرده را در آن‌ها جاسازی کردم.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Animal” series, photo print on lightbox paper mounted on iphone 4 display module (additional wiring, iphone 4 casing, power adaptor), 5.7 x 11.4 x 1 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, from “Animals” series, installation view, 2016
Arya Tabandehpoor, from “Animals” series, installation view, 2016
Arya Tabandehpoor, from “Animals” series, installation view, 2016
Arya Tabandehpoor, from “Animals” series, installation view, 2016