در میان اتوبان‌ها

مهدی عبدالکریمی

جامعه پدیده ایست غیر طبیعی، چرا که همواره با طبیعت خویش در ستیز است. جامعه به واسطه تغییر در ساختار خاستگاه‌اش تشکیل می‌شود و با خلق مفاهیم جدید، تعریف خود را حفظ می‌کند. مفاهیمی که در بدو تشکیل آن جامعه زیر ساخت‌های آگاهی خالقان را فراهم نموده‌اند، به مرور زمان به ابزاری بدل می‌شوند که فرسوده شده و رو به نابودی می‌روند. تشکیل جامعه امری‌است غیرطبیعی، چرا که در اساس، خود دارای ساختاری سرکوب‌گراست.
جامعه زاده‌ی فرایندی‌است که به ناچار خود و بسترش را رام می‌کند.

Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, Full HD looping video, parallel screen, aspect ratio 16:9, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, fragmented geographic mount, 12 x 8 x 2 cm, edition of 7 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, two sided, 110 x 123 cm and 110 x 202 cm, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, two sided, 110 x 146 cm and 110 x 216 cm, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, two sided, 110 x 191 cm and 110 x 246 cm, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, two sided, 110 x 175 cm and 110 x 176 cm, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, 110 x 434 cm, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, pigmented inkjet print on Hahnemühle photo rag paper 305 gsm, 110 x 424 cm, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, installation view, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, installation view, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, installation view, 2015
Mehdi Abdolkarimi, from “Among Highways” series, installation view, 2015