امیرنصر کم‌گویان / جعبه‌افکار

امیرنصر کم‌گویان

این تصاویر حاصل مشاهده، موشکافی و توصیف محیط زندگی و عناصر پیرامون است که در آن‌ها موجودات ارگانیک همپای غیرارگانیک‌ها در مسیری بی‌زمان و بی‌مکان از گذشته‌ی دور به آینده‌ای نامعلوم در حرکت‌اند. در میان هم‌زیستی این تضادها و فرم‌های خشک و نرم، وحدت و انسجام همواره وجود دارد. «جعبه‌افکار» وضعیتی چندبعدی میان خواب و بیداری، یاد و نسیان و بود و نبود است.

Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, acid engraving on aluminum, 156.5 x 120 cm, edition of 3 + AP, 2019