آفریده

امیر معبد

هیچ موجودی در طبیعت محیط زیست خود را تخریب نمی‌کند. حیوان دوپا، آن‌چنان کمر به تخریب آن بسته است که باور‌ آن دشوار است. «آفریده» موجودی است که ساختار آن کامل نشده؛ موجودیت ناقص‌‌اش در تلاش است موقعیت زیستی خویش را تضمین کند.

Amir Mobed, “Created” (Detail), (bronze, iron), 165 x 95 cm, unique edition, 2019
Amir Mobed, “Created”, (bronze, iron), 165 x 95 cm, unique edition, 2019
Amir Mobed, “Created” (Detail), (bronze, iron), 165 x 95 cm, unique edition, 2019