علیرضا فانی-مجموعه‌ی «دوازده مربع آبی»

علیرضا فانی

اینجا تهران است. نوروز ۱۳۹۵. آسمانش پاک است. آبی است. تنها چند روز خودنمایی می‌کند این آسمان آبی، تا به یادمان بیاورد که فرادستِ این سقفِ خاکستریِ امروز، آبی بوده است از دیروز.

Alireza Fani, “Twelve Blue Squares” book, archival print by Canon Lucia Ink on Canson Platine Fiber Rag 310 gr, inside paper: Fabriano Acid-Free, edition of 25, 26 x 32 x 2.5 cm, 2016
Alireza Fani, “Twelve Blue Squares” book, archival print by Canon Lucia Ink on Canson Platine Fiber Rag 310 gr, inside paper: Fabriano Acid-Free, edition of 25, 26 x 32 x 2.5 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 20 x 14 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 14 x 20 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 14 x 20 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 14 x 20 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 20 x 14 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 20 x 14 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 14 x 20 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 14 x 20 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 14 x 20 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 14 x 20 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 20 x 14 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Twelve Blue Squares” series, archival print, 20 x 14 cm, 2016
Alireza Fani, “Twelve Blue Squares”, installation view, 2019
Alireza Fani, “Twelve Blue Squares”, installation view, 2019
Alireza Fani, “Twelve Blue Squares”, installation view, 2019
Alireza Fani, “Twelve Blue Squares”, installation view, 2019