علیرضا فانی-مجموعه‌ی «در امتداد مدرس»

علیرضا فانی

مدرس، بزرگراهی پرتردد كه حاشيه‌اش را فضای سبزی انبوه از درختان و گياهان پوشانده است. به داخل اين فضای سبز كه پا مي‌گذاری و پيش مي‌روی، ديگر شهر را نمي‌بينی؛ فراموشت می‌شود كه در كلان‌شهر شلوغ و آلوده‌ی تهران هستی. گياهان و درختان غيربومی دست‌كاشته كه با تنوع و آشفتگی، ميان تو و شهر قرار می‌گيرند و در ناكجايی معلقت می‌كنند.

Alireza Fani, “Along Modares” book, archival print by Canon Lucia Ink on Canson Edition Etching Rag 310 gr, inside paper: Favini Acid-Free, edition of 13 + 2 AP, 21.5 x 30 x 2.5 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, untitled, from “Along Modares” series, archival print, 10 x 15 cm, 2016
Alireza Fani, “Along Modares”, installation view, 2019
Alireza Fani, “Along Modares”, installation view, 2019
Alireza Fani, “Along Modares”, installation view, 2019