علیرضا فانی / پورتفولیو ۰۱

«آغوش‌»های من روایتگر عاشقانگی‌اند.

آنچه اين روزها كم پيداست.

Alireza Fani, “Embrace No.1”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2014
Alireza Fani, “Embrace No.2”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2015
Alireza Fani, “Embrace No.3”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2015
Alireza Fani, “Embrace No.4”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2015
Alireza Fani, “Embrace No.5”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2015
Alireza Fani, “Embrace No.6”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2015
Alireza Fani, “Embrace No.7”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2015
Alireza Fani, “Embrace No.8”, from “Embrace” series, archival print, 90 x 120 cm, edition of 7 + 2 AP, 2015