بیگانه

گوهر دشتی

«جهان چشم‌اندازی بیگانه است که ما در آن مانند خانه‌ی خود احساس تعلق می‌کنیم، یا خانه‌ای است که در آن بیگانه‌ایم.»
—ایوا دی. اچ.

Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, untitled, from “Alien” series, polaroid photography, instant color film, unique edition, 4.6 x 6.2 cm, 2017
Gohar Dashti, from “Alien” series, installation view, 2017