علی هنرور

منجوق‌دوزی از مجموعه‌ی صنایع دستی ایرانی
این مجموعه آلترناتیوی برای صنایع دستی ایرانی است و سعی دارد که با استفاده از متریالهای سنتی، راهکاری تازه برای باز‌تعریف آن ارائه دهد. در اولین مجموعه از منجوق‌های شیشه‌ای استفاده شده است که در ایران بیشتر برای تزئین لباس و پارچه استفاده میشود. این مجموعه در آینده با تکنیک‌ها و متریا‌ل‌های سنتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.

Ali Honarvar, “Self Portrait”, Glass Beads – Plaster, 2018
Ali Honarvar, “Self Portrait”, Glass Beads – Plaster, 2018
Ali Honarvar, “Self Portrait”, Glass Beads – Plaster, 2018
Ali Honarvar, “Self Portrait”, Glass Beads – Plaster, 2018
Ali Honarvar, “Self Portrait”, Glass Beads – Plaster, 2018
Ali Honarvar, “Self Portrait”, Installation View, 2018
Ali Honarvar, “Self Portrait”, Installation View, 2018