الصوابر

طارق الغصین

مجموعه‌ی الصوابر

در این مجموعه آثار و بقایای زندگی در مجتمع مسکونی دولتی الصوابر کویت که قرار است تخریب شود ثبت شده‌است. این آثار و بقایا، نماهایی خودمانی و صمیمی از فضایی که روزگاری بسیار خصوصی بوده را فراهم آورده‌اند، و تصاویر نماهای داخلی و اشیاء روایت‌گر داستانی هستند، بی‌آنکه در آرزوی چیزی باشند که روزگاری وجود داشته و یا در سوگ چیزی باشند که می‌توانست باشد.