شادی حاد

سید محمد مساوات

سیدمحمد مساوات «شادی حاد» را به زمانه‌ای نسبت می‌دهد که در آن اثرگذاری واقعیت‌های عینی و تصاویر رُک از جریان‌های روز دنیا به حدی افزون شده که کم‌تر جایی برای هنر اعتراضی و کنایی باقی می‌ماند. مساوات مجموعه‌ی «شادی حاد» را با همان شیوه‌های مرسوم خودش در رنگ‌گذاری و اختلاط رنگ آفریده و بیانش را بیش از پیش استعاری کرده است. نمایش گزافه‌گویانه‌ی گل و شادی و فرح در این مجموعه، نقطه‌ی مقابل انبوه درد و رنج دنیای روزمره‌ی بیرونی است.

Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic on paper, 60 x 80 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat,  untitled, from “Acute Happiness” series, acrylic and pastel on paper, 82 x 110 cm, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, “Acute Happiness” series, factory 03, installation view, 2020
Seyed Mohamad Mosavat, “Acute Happiness” series, factory 03, installation view, 2020