ابولفضل امین

ابوالفضل امین (م. ۱۳۳۵، شاهرود، ایران) دبیر بازنشسته‌ی ریاضی از آموزش و پرورش است. پس از بازنشستگی با تاکسی در شهر مشغول به کار شد. امین در اوقات استراحت پشت ماشینش در صندوق‌عقب چوب‌هایی را که پیدا می‌کند می‌تراشد و مجسمه‌هایی خلق می‌کند که حال‌و‌هوایی بدوی و اسطوره‌ای دارند. این اولین‌بار است که آثارش به نمایش گذاشته می‌شود. او هم‌اکنون در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در حد فاصل سلف‌تات آرت یا خودآموختگان و پریمیتیو آرت قرار می‌گیرد.)

Abolfazl Amin, untitled, wood, 17 x 9 x 4 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 101 x 16 x 6 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 110 x 10 x 6 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 29 x 14 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 37 x 16 x 13 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 25 x 12 x 11 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 33 x 7 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 22 x 5 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 30 x 18 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 27 x 8 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 17 x 5 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 36 x 8 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 28 x 8 x 6 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 33 x 5 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 25 x 11 x 9 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 39 x 11 x 7  cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 30 x 9 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 24 x 4 x 4 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 33 x 8 x 4 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 33 x 10 x 6 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 36 x 7 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 21 x 5 x 4 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 22 x 6 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 17 x 9 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 26 x 8 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 28 x 8 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 22 x 7 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 20 x 7 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 21 x 7 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 120 x 16 x 8 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 115 x 15 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 30 x 8 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 33 x 7 x 7 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 23 x 5 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 33 x 7 x 5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 33 x 20 x 8 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 40 x 19 x 4.5 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 28 x 18 x 6 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 46 x 10 x 8 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, untitled, wood, 30 x 14 x 13 cm, unique edition, 2020
Abolfazl Amin, Outsider Art Festival, Installation View, 2021