ابوالفضل امین بیدختی

ابوالفضل امین بیدختی (م. ۱۳۳۵، شاهرود، ایران)  دبیر بازنشسته‌ی ریاضی است. پس از بازنشستگی با تاکسی در شهر مشغول به کار شد. امین در اوقات استراحت در صندوق‌عقب ماشینش چوب‌هایی را که پیدا می‌کند می‌تراشد و مجسمه‌هایی خلق می‌کند که حال‌و‌هوایی بدوی و اسطوره‌ای دارند. امین در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در حدفاصل شاخه‌ی خودآموختگان و پریمیتیو آرت قرار می‌گیرد.)

Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 27.5x10x 4.5 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 31.5×12.5x 9 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 36.5×8.5x 6 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 36.5x9x 3 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 36x15x 3 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 36x21x 18 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 37x23x 5 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 38×6.5x 10 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 39.5x16x 4 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 40x15x 19 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 41.5x15x 6.5 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 47×13.5x 10 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 52.5x6x 5 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 61.5×6.5x 10.5 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 63×20.5x 19 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 31x48x 6 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, untitled, wood, 74x10x 13 cm, 2021
Abolfazl Amin Bidokhti, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022
Abolfazl Amin Bidokhti, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022