مجال

ساسان ابری

ساسان ابری هنرمندی است دلبسته به خاطرات. او با شیوه‌ی چاپ عکس خاص خود مانند انسانی که در جزیره‌ای دورافتاده منتظر رهایی است با خط انداختن روی مقوا روزها را می‌شمارد و وقایع را آن‌طور که به یاد می‌آورد بازسازی می‌کند. او که اخیرا با غم از دست دادن به طرز تلخی آشنا شده و خود با مرگ دست و پنجه نرم کرده است، در مجموعه‌ی «مجال» با بازخلق عکس‌های قدیمی رفتگان را برای گفت‌وگو و صرف شام آخر به دنیای ما دعوت می‌کند.

Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 59.5 x 45 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 29.5 x 41.5 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 41 x 31 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 31 x 31.5 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 32.5 x 32.5 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 28.5 x 28 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 25.5 x 34 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 25 x 34.5 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 24.5 x 31 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 23 x 30 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 29 x 21.5 cm, unique edition, 2021
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view