ایده‌ای مایوسانه برای ساخت سقفی روی یک شمع روشن

محمود محرومی
Mahmoud Mahroumi, “A Disappointing Idea to Build a Roof On a Lit Candle”, installation at Pasio, 2018
Mahmoud Mahroumi, “A Disappointing Idea to Build a Roof On a Lit Candle” (detail), installation at Pasio, 2018
Mahmoud Mahroumi, “A Disappointing Idea to Build a Roof On a Lit Candle” (detail), installation at Pasio, 2018
Mahmoud Mahroumi, “A Disappointing Idea to Build a Roof On a Lit Candle” (detail), installation at Pasio, 2018
Mahmoud Mahroumi, “A Disappointing Idea to Build a Roof On a Lit Candle”, Installation at Pasio, 2018