مکان هندسی زهرا قیاسی | منفی یک ۲۳ آبان  —  ۱۲ آذر، ۱۳۹۹