خوشه ۵ سارا عباسیان | منفی یک ۱ مرداد  —  ۲۰ مرداد، ۱۴۰۰