دیگران

علیرضا زنگی‌آبادی

دشوارترین کار این است که بتوان حقایق را همان طوری که هست گفت؛ حقایقی از جنس تنهایی، ترس و تاریکی. بی‌هویتی که امری بیرونی بود به عارضه‌ای درونی بدل شده و شهر، آفریننده‌ی حس رنج‌آلود دلزدگی از دیگران است. عکس‌ها، انعکاس دردها، اضطراب‌ها، ترس‌ها و یأس‌ها هستند. نه امیدی است و نه آرزویی؛ نه آینده و گذشته‌ای. گاهی آماده‌ام همه‌چیزم را بدهم تا هیچ پیوندی با جهان دیگران نداشته باشم.

Alireza Zangiabadi, Untitled, From “The Others” Series, Digital photography, 140 × 200 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Alireza Zangiabadi, Untitled, From “The Others” Series, Digital photography, 140 × 200 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Alireza Zangiabadi, Untitled, From “The Others” Series, Digital photography, 94 × 134 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Alireza Zangiabadi, Untitled, From “The Others” Series, Digital photography, 94 × 134 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Alireza Zangiabadi, Untitled, From “The Others” Series, Digital photography, 94 × 134 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Alireza Zangiabadi, Untitled, From “The Others” Series, Digital photography, 94 × 134 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Alireza Zangiabadi, Untitled from “The Others” series, 94 × 134 cm, Digital photography, 2017 , Edition of 5 + AP
Alireza Zangiabadi, From “Others” Series, Installation View, 2017