گالری محسن در ۱۸ دی ۱۳۸۸ باهدف حمایت از هنرمندان جوان حوزه‌ی تجسمی و نمایش جریان روز هنر معاصر با نگاهی بینارشته‌ای تاسیس شد. اینک پس از هشت سال، فراخوان سالانه‌ی بودجه‌ی حمایتی پروژه‌های محسن که امسال برای نخستین بار اعلام شده است، فرصتی دوباره برای محک و ارتقای هنرمندان جوان ایرانی و عرصه‌ای تازه برای خلق و ارائه‌ی آثار متفاوت برای پویایی جریان هنر معاصر در ایران است.

Top