اطلاعات مربوط به فرد یا سرپرست گروه شرکت کننده

Information of the applicant

نام و نام‌خانوادگی

Name & Surname

تاریخ تولد

Birthday

محل تولد

Birth Place

شهر محل سکونت

Hometown

شماره تلفن همراه

Cellphone Number

آدرس ایمیل

E-mail Address

وب‌سایت (اختیاری)

Website (Optional)

پورتفولیو

Portfolio

رزومه‌ی مربوط به فرد یا تمامی اعضای گروه شرکت کننده - شامل: تحصیلات، سوابق حرفه‌ای به همراه ۳ تصویر از آثار قبلی هنرمند – در یک فایل word یا pdf هر یک حداکثر ۵۰۰ کلمه

CV of the applicant or all the members of the project including education, work experience and 3 photos of previous works in a Word or PDF file. Maximum 500 words

پروژ‌ه‌ی شما برای کدامیک از فضاهای پروژه‌های محسن طراحی شده است؟

Which one of the Mohsen Projects’ spaces would you like to apply for?

پاسیو × Pasioبام × Bamحیاط × Hayat

پروپوزال

Proposal

شامل نام پروژه (اختیاری)، شرح آن (جزییات و روش اجرا) و جدول زمان‌بندی و بودجه – در یک فایل word یا pdf حداکثر ۱۰۰۰ کلمه

Including the name of project (optional), the description (details and the executive plan), time table and the budget in a Word of PDF file. Maximum 1000 words.

حداقل ۳ و حداکثر ۵ تصویر در قالب اسکیس دستی و یا مدل‌سازی سه‌بعدی که نشان دهنده‌ی وضعیت نهایی اثر در فضای مورد نظر باشد. لازم است نام هر فایل به نام فرد یا گروه شرکت‌کننده به همراه شماره از ۱ تا حداکثر ۵ باشد. (تصاویر با فرمت jpg، 72 dpi و هرکدام حداکثر ۲ مگابایت)

At least 3 and maximum 5 images (sketch or 3D model) displaying the work in the space. The name of the files should include the name of applicant or the group with number. (The files’ format should be JPG, 72 DPI and maximum 2 MB)

آثار صوتی با فرمت mp3 (حداکثر ۲ مگابایت)

Audio files in MP3 (Maximum 2 MB)

لینک فایل بارگذاری شده آثار ویدئویی

URL of the videos


بدینوسیله اعلام می‌دارم که کلیه‌ی شرایط و مفاد مندرج در این فرم را مطالعه و قبول کرده، صحت کلیه‌ی اطلاعات فوق و محتوای ارسالی را تایید می‌نمایم. بدیهی است چنانچه در هر زمان خلاف این اظهارات اثبات شود، کلیه‌ی مسئولیت قانونی و حقوقی آن تماما برعهده‌ی این جانب خواهد بود. درضمن با شرکت در این فراخوان به گالری محسن اجازه می‌دهم با حفظ حقوق معنوی، از مدارک و محتویات ارسالی جهت مقاصد غیرتجاری استفاده نماید.

I hereby accept all the terms and conditions of this form and certify the authenticity of the above-mentioned information and the proposal. Should the authenticity of the information be proven invalid, I will be held legally accountable. I hereby permit Mohsen Gallery to use information of the proposal for noncommercial purposes protecting the artist’s intellectual property rights.