در میان اتوبان‌ها

مهدی عبدالکریمی

جامعه پدیده ایست غیر طبیعی، چرا که همواره با طبیعت خویش در ستیز است. جامعه به واسطه تغییر در ساختار خاستگاه‌اش تشکیل می‌شود و با خلق مفاهیم جدید، تعریف خود را حفظ می‌کند. مفاهیمی که در بدو تشکیل آن جامعه زیر ساخت‌های آگاهی خالقان را فراهم نموده‌اند، به مرور زمان به ابزاری بدل می‌شوند که فرسوده شده و رو به نابودی می‌روند. تشکیل جامعه امری‌است غیرطبیعی، چرا که در اساس، خود دارای ساختاری سرکوب‌گراست.
جامعه زاده‌ی فرایندی‌است که به ناچار خود و بسترش را رام می‌کند.

مهدی عبدالکریمی
بهمن ۱۳۹۴

Full HD Looping Video | Parallel Screen | Aspect Ratio 16:9 | Edition of 3 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented Inkjet Print on “Hahnemuhle” Photo Rag Paper 305 gsm | Fragmented Geographic Mount | 12 * 8 * 2 CM | Edition of 7 + 1 AP | 2015
Pigmented inkjet print on “Hahnemuhle” photo rag paper 305 gsm | On two sides | 110*123 + 110*202 Cm | Edition of 3 + 1 AP | 2015
Pigmented inkjet print on “Hahnemuhle” photo rag paper 305 gsm | On two sides | 110*146 + 110*216 Cm | Edition of 3 + 1 AP | 2015
Pigmented inkjet print on “Hahnemuhle” photo rag paper 305 gsm | On two sides | 110*191 + 110*246 Cm | Edition of 3 + 1 AP | 2015
Pigmented inkjet print on “Hahnemuhle” photo rag paper 305 gsm | On two sides | 110*175 + 110*176 Cm | Edition of 3 + 1 AP | 2015
Pigmented inkjet print on “Hahnemuhle” photo rag paper 305 gsm | 110*434 Cm | Edition of 3 + 1 AP | 2015
Pigmented inkjet print on “Hahnemuhle” photo rag paper 305 gsm | 110*424 Cm | Edition of 3 + 1 AP | 2015